Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Ďakujeme za váš záujem o produkty a služby MAX JUICES. Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce obchodné podmienky.Používaním tejto webstránky a zadávaním vašich objednávok súhlasíte s nižšie uvedenými obchodný podmienkami. Dátum poslednej úpravy obchodných podmienok: 2. október 2013. Prípadné ďalšie aktualizácie budú zverejnené na tomto mieste. Ak s obchodnými podmienkami nesúhlasíte, nesmiete ďalej využívať tieto stránky. Ak máte záujem o ďalšie informácie, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na tejto webstránke.

Platby

Vašu objednávku môžme zamietnút v niektorom z nasledujúcich prípadov:

(b) ak nedostaneme autorizáciu vašej platby;

(c) ak nastala chyba v kalkulácii ceny alebo popise produktu;

(d) ak nespĺňate ustanovenia uvedené v našich obchodných podmienkach

Akceptujeme iba platby kreditnou/debetnou kartou.

Potvrdenie

Potvrdenie o prijatí platby spolu s dátumom začiatku vašej očisty vám zašleme prostredníctvom e-mailu.

Storno

Zrušenie vašej objednávky prijímame do dvoch pracovných dní pred dňom začiatku vašej očistnej kúry. Napríklad, ak vaša očista začína v utorok, môžte svoju objednávku zrušiť do štvrtku, 17.00 pred dátumom dodania. Po tomto termíne vám vzhľadom na povahu nášho produktu bohužiaľ nedokážeme vrátiť vašu platbu. Administratívny poplatok za včasné storno objednávky je 20 EUR. Objednávka musí byť zrušená prostredníctvom e-mailu tou osobou, ktorá objednávku zadávala.

Cena

Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (ak sa uplatňuje) pri aktuálnych cenových kurzoch. Ceny platia pre jednu osobu a jeden program. Ceny sa upravujú na základe prevádzkových podmienok. Našou snahou je zachovať ceny nezmenené tak, ako boli uverejnené. MAX JUICES si vyhradzuje právo na uvádzanie zliav a osobitných cien. Objednávky zadané pred termínom uvedenia zľavnenej ceny nemajú nárok na zľavu.

Dodanie tovaru

Naši vodiči majú inštrukcie, podľa ktorých vám váš nápoj musia odovzdať šťavy do vlastných rúk. Budú vás kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle, ktoré uvediete vo vašej objednávke. Vašou povinnosťou je zabezpečiť dostupnosť tohto telefónneho kontkatu. Ak sa nenájde nikto, kto by mohol podpísať prevzatie vašej dodávky, vaše nápoje budú zaslané späť na centrálu. Následná dodávka je možná na vaše vlastné nákaldy. Ak za vás dodávku preberie recepcia alebo sused, prosím pripomeňte im, že nápoje musia byť vybraté z obalu a uskladnené v chladničke. Po odovzdaní dodávky nenesieme zodpovednosť za krádež alebo znehodnotenie nápoja. Ak Vám nedokážeme doručiť nápoje alebo ak vám nedokážeme doručiť nápoje včas z dôvodu vyššej moci (napr. nepriaznivé poveternostné podmienky, chyba na strane dodávateľa, štrajk, porucha vozidla, dopravné podmienky), nenesieme zodpovednosť za sposobené nepríjemnsoti alebo škodu. Za nápoje, ktoré neboli doručené v súlade s týmito obchodnými podmienkami neplatíte. V ostatných prípadoch ručíme za nesprávne dodanie do výšky ceny vašej očistnej kúry. Po dodaní je vašou povinnosťou skontrolovať obsah dodávky. Ak nájdete akékoľvek nedostatky, informujete nás prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej web stránke. Ak nás o nájdenom nedostatku neinformujete do 3 hodín od prevzatia dodávky, nie sme povinní nápoje vymeniť ani vrátiť peniaze.

Zdravotný stav

Pred začiatkom akejkoľvek diéty alebo úpravy diétneho režimu vám odporúčame poradiť sa s vašim lekárom o ich vhodnosti a zdravotných rizikách. Očistné kúry MAX JUICES nemusia byť vhodné pre každého, preto sa pred ich začiatkom poraďte so svojím lekárom. Očistná kúra M21C nie je vhodná pre tehotné a dojčiace ženy bez lekárskeho dohľadu. Ak beriete lieky alebo máte zdravotné ťažkosti, prosím informujte sa najprv u svojho ošetrujúceho lekára. Naše produkty bohužiaľ nedodávame ľuďom s ťažkými alergiami na orechy, ktoré spôsobujú anafylaktický šok ani diabetikom na inzulíne. Šťavy M21C sa pripravujú v kuchyni, v ktorej sa spracovávajú orechy. Zadaním svojej objednávky potvrdzujete, že nemáte alergiu na orechy a že nenesieme zdopovednosť za vašu reakciu na orechy alebo inú surovinu použitú na prípravu nápojov. Cieľom očisty M21C nie je liečiť, diagnostikovať ani vyliečiť žiadnu chorobu. Naša webstránka a zasielané informačné materiály obsahujú všeobecné informácie týkajúce sa zdravia a stravovania, nie sú však náhradou lekárskej konzultácie ani nie sú prispôsobené vašim špeciálnym požiadavkám. Pred zadaním objednávky prostredníctvom www.maxjuices.com nás budete informovať o vašich alergiách, zdravotnom stave,predpísaných liekoch alebo nedávnych operáciách. O zmenách zdravotného stavu (vrátane tehotenstva), ktoré nastanú počas trvania očisty máte poovinnosť bezodkladne informovať tím MAX JUICES.

Darčekové kupóny

Darčekové kupóny majú platnosť 12 mesiacov od dátumu ich vystavenia. Darčekové poukazy MAX JUICES nevypláca vcelku ani v časti. V prípade straty alebo krádeže MAX JUICES nevystavuje nové poukazy. Nákupy prostredníctvom darčekových poukazov musia byť predbežne objednané. Pri objednávke prostredníctvom darčekového kupónu bude pre zabezpečenie objednávky potrebné platné číslo kreditnej karty.

Zneužitie platobnej karty

Väčšina vydavateľov platobných kariet hradí náklady spojené s neoprávneným využívaním vašej kreditnej alebo debetnej karty. MAX JUICES vynaloží primeranú snahu na zabezpečenie údajov o vašej objednávke ako aj údajov o vašej platobnej karte. Ak nedôjde k zanedbaniu na našej strane, nenesieme zodpovednosť za prípadnú stratu alebo ujmu spôsobenú neoprávneným prístupom tretej strany k informáciám prenášaným počas zadávania objednávky prostredníctvom www.maxjuices.com

Ako budeme používať vaše informácie

Informácie, ktoré nám poskytnete, budeme používať na tieto účely:

1. Administrácia tejto webstránky: aby sme vám mohli poskytovať naše služby, budeme potrebovať niekoľko základných informácií, napríklad vaše celé meno.

2. Zákaznícky servis: budeme potrebovať váš e-mail, aby sme vám mohli poskytovať zákaznícky servis, riešiť prípadné otázky alebo vás informovať o vašej objednávke.

3. Marketing: ak nám dáte svoj súhlas, budeme vám poskytovať osobitné služby vo forme informačných e-mailov o nových produktoch, službách a zľavách.

4. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám na marketingové účely.

5. Čo robiť ak nechcete dostávať od nás informácie: ak si to neželáte, máte právo odmietnuť naše marketingové informácie. Ak od nás nechcete dostávať informácie, použite link ‘odhlásiť’/‘unsubscribe’ uvádzaný v našich e-mailoch.

Copyright

Dizajn, texty, grafický obsah, ich časti aj usporiadanie a rozloženie na tejto web stránke sú vlastníctvom spoločnosti MAX JUICES. Používatelia majú právo kopírovať v elektornickej podobe alebo tlačiť vybrané časti tejto webstránky pre vlastné, nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie týchto materiálov bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti MAX JUICES nie je povlené.

Záverečné podmienky

Zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a spoločnosťou MAX JUICES, ktoré upravujú používanie tejto webstránky alebo ktoré sa týkajú služieb poskytovaných prostredníctvom tejto webstránky, sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a obe zmluvné strany (zákazník aj MAX JUICES) podliehajú jurisdikcii slovenských súdov. Obsah tejto stránky je zameraný výlučne na zákazníkov, ktorí ju navštevujú z lokality na Slovensku. Zákazníci, ktorí navštevujú stránku z inej lokality, sú zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov v takej miere a rozsahu, v akom sú uplatňované. MAX JUICES vynakladá všetko úsilie na správu obsahu tejto stránky, avšak nedokáže zaručiť nepretržitý a úplne spoľahlivý prístup a teda nedokáže zaručiť ani úplnú aktuálnosť a presnosť uvádzaných informácií. V rozsahu povolenom zákonom sa spoločnosť MAX JUICES vzdáva všetkých explicitných alebo implicitných záruk vzťahujúcich sa na presnosť a akurátnosť informácií uverejnených na tejto webstránke a neprijíma zodpovednosť za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá vznikne v súvislosti s prípadnými problémami s prístupom na stránku.

Informácie o spoločnosti:

MAX JUICES
eDiéta s.r.o.
Za koníčkom 5 902 01
Pezinok

ICO: 46 400 346
DIC: 2023355323

info@maxjuices.com
www.maxjuices.com

Tel:+421 0915 33 00 33